OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY „LEPŠÍ.TV“

poskytovatele

goNET s.r.o.
IČ 26822580, se sídlem Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky poskytování služby „Lepší.TV“ upravují vztah mezi poskytovatelem služby, spočívající v poskytování převzatého televizního vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (prostřednictvím sítě elektronických komunikacích za použití technologie IPTV) ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zák. č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a služeb souvisejících s poskytováním převzatého televizního vysílání, a koncovým uživatelem těchto služeb.
1.2 Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování převzatého televizního vysílání prostřednictvím sítě elektronických komunikací a poskytnutí souvisejícího zařízení, kterou uzavírá Poskytovatel s koncovým Uživatelem, přičemž mohou být Poskytovatelem po dobu účinnosti smlouvy měněny pouze způsobem dle čl. 10.4. Aktuální znění těchto Podmínek obdrží koncový Uživatel při uzavření Smlouvy, přičemž je nadále dostupné na webových stránkách.

2. Výklad pojmů

2.1 Pojmy, uvozené v těchto Podmínkách velkým písmenem, budoupro účely těchto Podmínek vykládány v následujícím významu.

2.1.1 Aplikace – aplikace je určená pro podporovaná zařízení, kterou Poskytovatel poskytuje Uživatelům za účelem užívání Služby a její instalaci na podporovaná zařízení. Aplikace je dostupná pro typy podporovaných zařízení specifikovaných na webových stránkách Poskytovatele;

2.1.2 Ceník – ceník Služeb a nájemného za poskytnutí Lepší.TV BOXu,jehož aktuální verze tvoří přílohu Smlouvy a je dostupná na webových stránkách;

2.1.3 Lepší.TV BOX – zařízení poskytované Uživateli Poskytovatelem za účelem sledování převzatého televizního vysílání prostřednictvím televizního přístroje, připojené k internetu, s operačním systémem Android, umožňující rovněž využívání doplňkových služeb;

2.1.4 Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vplatném znění;

2.1.5 Objednávka – elektronická objednávka Služby spočívající vřádném a úplném vyplnění elektronického objednávkového formuláře dostupného na webových stránkách a v jeho odeslání Poskytovateli;

2.1.6 Partner – provozovatel sítí elektronických komunikací podle zvláštního zákona, poskytující připojení k Internetu určitému okruhu uživatelů, který je na základě dohody s Poskytovatelem oprávněn nabízet těmto uživatelům užívání Služby prostřednictvím svého připojení a zprostředkovávat uzavření Smluv mezi Poskytovatelem a těmito uživateli;

2.1.7 Podmínky – tyto Obchodní podmínky poskytování služby „Lepší.TV“, dostupná na webových stránkách, a poskytované v písemné podobě Uživateli při uzavření Smlouvy;
2.1.8 Poskytovatel – společnost goNET s.r.o., IČ 26822580, se sídlem Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 25849;

2.1.9 Služba – služba „Lepší.TV“, spočívající v poskytování možnosti sledování převzatého televizního vysílání Poskytovatelem prostřednictvím internetu za pomoci Lepší.TV BOXu poskytnutého Poskytovatelem nebo za pomoci koncového zařízení Uživatele;

2.1.10 Smlouva – smlouva o poskytování služby „Lepší.TV“, uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem v písemné nebo elektronické podobě, jejíž část je tvořena těmito Podmínkami; Smlouva může být s Poskytovatelem uzavřena prostřednictvím Partnera;

2.1.11 Uživatel – koncový uživatel Služby, který uzavřel s Poskytovatelem Smlouvu; v případě, že je Uživatel fyzickou osobou jednající při uzavření Smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je Uživatel spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku;

2.1.12 Uživatelské rozhraní – internetové rozhraní dostupné prostřednictvím webových stránkách na základě zadání uživatelského jména a hesla, umožňující Uživateli správu Služby;

2.1.13 Vysílání. – převzaté televizní vysílání poskytované Poskytovatelem v rámci Služby, odpovídající definici dle § 2 odst. 1 písm. b) Zákona, v programové skladbě nabízené Poskytovatelem;

2.1.14 Web – internetové stránky Poskytovatele s nabídkou Služby a spřístupem k Uživatelskému rozhraní, dostupné pod doménou „lepsi.tv“ a „lepší.tv“;

2.1.15 Zákon – zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění.

2.1.16 Zájemce – osoba, která projevila zájem o užívání nabízených Služeb Poskytovatelem.

3. Popis a základní parametry Služby

3.1 Služba spočívá v poskytování možnosti Uživatelům sledování převzatého televizního vysílání dle programové nabídky Poskytovatele prostřednictvím sítí elektronických komunikací nezajišťovaných Poskytovatelem. Služba je dostupná na území Evropské Unie a to jen pro občany s trvalým pobytem v zemi dle vybrané země programové nabídky.

3.2 Převzatým televizním vysíláním se ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) Zákona rozumí příjem vysílání původních rozhlasových a televizních programů nebo jejich podstatných částí, včetně služeb přímo souvisejících s programy nebo s podstatnými částmi programu, a jejich současné, úplné a nezměněné šíření pro veřejnost prostřednictvím sítí elektronických komunikací.

3.3 Služba je službou dle Zákona, přičemž Poskytovatel neposkytuje Uživatelům související službu elektronických komunikací spočívající v zajištění internetového připojení, ve smyslu zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Uzavřením Smlouvy bere Uživatel na vědomí, že Služba a vztah vyplývající ze Smlouvy se neřídí zákonem o elektronických komunikacích. V případě, že Uživatel uzavírá Smlouvu prostřednictvím Partnera, nemá tato Smlouva žádný vliv na plnění samostatné smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, uzavřené mezi Uživatelem a Partnerem.

3.4 Služba může být užívána následujícími způsoby:

3.4.1 prostřednictvím Lepší.TV BOXu připojeného k televiznímu přijímači; tento způsob je Uživateli dostupný na základě uzavření Smlouvy a převzetí a zapojení Lepší.TV BOXu;

3.4.2 prostřednictvím Aplikace, nainstalované na podporované zařízení; tento způsob je Uživateli dostupný na základě odeslání Objednávky, provedení úhrady ceny Služby a úspěšné instalace Aplikace na podporované zařízení;3.4.3 přes webové rozhraní prostřednictvím jakéhokoli zařízení (počítače, mobilního telefonu nebo tabletu) vybaveného internetovým prohlížečem schopným streamování dat; tento způsob je Uživateli dostupný už na základě odeslání Objednávky, jejího potvrzení Poskytovatelem a úspěšného zadání přihlašovacích údajů k Uživatelskému rozhraní.

3.5 Prostřednictvím jednoho Lepší.TV BOXu nebo Aplikace je možné sledovat Vysílání na jednom zařízení. Uživatel má možnost dokoupit si sledování Vysílání na vice zařízeních současně. Tato funkce může být využívána pouze pro osoby žijící v jedné domácnosti. Maximální počet registrovaných zařízení pro sledování Vysílání pro jednoho uživatele je čtyři.

3.6 Uživatel bere na vědomí, že základním předpokladem pro užívání Služby je funkční připojení k internetu splňující parametry dle minimálních technických požadavků zveřejněných na webových stránkách. Bez internetového připojení splňujícího tyto parametry nelze Službu řádně užívat, přičemž nemožnost užívání Služby z tohoto důvodu není vadou Služby na straně Poskytovatele a nezakládá nároky Uživatele z vad Služby ve smyslu čl. 8. těchto Podmínek. V případě, že k uzavření Smlouvy došlo k prostřednictvím Partnera, může za nefunkční připojení odpovídat Partner v rozsahu a způsobem dle příslušné smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřené s Uživatelem.

3.7 Programová nabídka Vysílání je uvedena na webových stránkách a zpoplatněna dle Ceníku. Poskytovatel je oprávněn programovou nabídku měnit v závislosti na dostupnosti jednotlivých programů pro převzaté televizní vysílání a na ujednáních s jejich provozovateli, a to i v průběhu trvání Smlouvy s Uživatelem. O této změně je povinen Uživatele informovat na webových stránkách Poskytovatele. Změna programové nabídky se nepovažuje za změnu Podmínek ve smyslu čl. 10.4.

4. Uzavření a trvání Smlouvy

4.1 Uzavření Smlouvy

4.1.1 Zájemce o uzavření Smlouvy vyplní Objednávku dostupnou na webových stránkách, a odešle ji Poskytovateli kliknutím na příslušné pole. V rámci Objednávky zájemce zejména vyplní identifikační údaje, zvolí požadovaný programový balíček, způsob užívání Služby dle čl. 3.4 a způsob úhrady ceny Služby a ceny za poskytnutí Lepší.TV BOXu. Odeslání Objednávky se nepovažuje za návrh na uzavření Smlouvy. Zároveň Uživatel bere na vědomí, že uvedení nabídky Služby na webových stránkách nebo jiným způsobem není návrhem na uzavření Smlouvy – Poskytovatel pro tento účel vylučuje aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku.

4.1.2 V případě, že zájemce o uzavření Smlouvy zvolí jako způsob úhrady ceny Služby a případně ceny za poskytnutí Lepší.TV BOXu platební kartou, souhlasí s tím, aby po dobu trvání Smlouvy bylo z platební karty Uživatele prováděno automatické inkaso platby na účet Poskytovatele. Tímto ujednání není dotčeno právo Uživatele kdykoliv ukončit automatické inkaso z platební karty na účet Poskytovatele. Inkaso z platební karty Uživatele bude provedeno vždy k poslednímu dni předplaceného období na období následující.
4.1.3 Uživatel odpovídá za správnost údajů uvedených v Objednávce. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost potvrzení přijetí Objednávky z důvodu uvedení nesprávných údajů o Uživateli. Uživatel je povinen uvést v rámci Objednávky pouze pravdivé údaje. Uvedení nepravdivých údajů (zejména uvedení údajů o jiné osobě) je považováno za závažné porušení těchto Podmínek.

4.1.4 Na základě přijetí Objednávky Poskytovatel vyhodnotí, zda obsahuje všechny údaje nezbytné k vyhotovení návrhu Smlouvy a k započetí poskytování Služby. Je-li Objednávka řádně vyplněna, zašle Poskytovatel Uživateli e-mailem potvrzení o přijetí Objednávky. V případě, že Uživatel uhradil cenu Služby s cenou za poskytnutí Lepší.TV BOXu kartou při odeslání Objednávky ve smyslu čl. 4.1.2, zašle mu Poskytovatel v rámci potvrzení o přijetí Objednávky rovněž přihlašovací údaje k Uživatelskému rozhraní a zpřístupní mu Službu ve smyslu čl. 3.6 a 3.4.3 těchto Podmínek. V případě, že Uživatel zvolil způsob užívání služby prostřednictvím Aplikace dle čl. 3.4.2, aktivuje Poskytovatel Uživateli Aplikaci na základě přijetí platby a přijetí Objednávky. Užívání Služby v období mezi potvrzením Objednávky a uzavřením Smlouvy, pokud Uživatel již neuhradil cenu Služby, se považuje za zkušební režim. Po dobu trvání zkušebního režimu je Uživatel oprávněn užívat Službu v rozsahu čl. 3.4.3 zdarma. Zkušební režim je ukončen uzavřením Smlouvy, a nebo uplynutím lhůty 30 dnů od potvrzení o přijetí Objednávky, nebude-li v této lhůtě uzavřena Smlouva.

4.2 Uzavření Smlouvy prostřednictvím Partnera

4.2.1 V případě, že Uživatel Smlouvu s Poskytovatelem uzavírá prostřednictvím Partnera, zmocněného Poskytovatelem k uzavírání Smluv, může být tato Smlouva dle možností nabízených Partnerem uzavřena na provozovně Partnera bez učinění předchozí Objednávky ve smyslu čl. 4.1. Při uzavření Smlouvy na provozovně Partner Uživateli zároveň předá Lepší.TV BOX, zvolil-li Uživatel tento způsob užívání Služby.

4.2.2 Partner není povinen Uživatelům poskytovat možnost zkušebního režimu ve smyslu čl. 4.1.4 těchto Podmínek.

4.2.3 Poskytovatelem Služby v případě uzavření Smlouvy prostřednictvím Partnera je Poskytovatel. Dodavatelem Lepší.TV BOXu dle Smlouvy a prodávajícím je však Partner.

4.3 Trvání a ukončení Smlouvy

4.3.1 Smlouva Předplatné se uzavírá v elektronické podobě jejím odsouhlasením Uživatelem při Objednávce s tím, že ji může Uživatel nebo Poskytovatel kdykoliv vypovědět. V případě, že přijde výpověď v době, kdy již Uživatel nemá službu Lepší.TV předplacenou, bude mu ukončena následující pracovní den. V případě, že má Uživatel službu Lepší.TV v době doručení ještě předplacenou, bude smlouva ukončena k poslednímu dni předplaceného období. Uživatel nemá nárok na vrácení částky za předplacené období, bez ohledu na to zda službu využívá a jakým způsobem za službu platil. Pokud má nastavenou automatickou platbu kartou, má možnost si kdykoliv automatickou platbu kartou zrušit ve svém nastavení přes webové stránky. Veškeré náležitosti této Smlouvy se řídí Obchodními podmínkami o poskytování služby Lepší.TV. Uživateli nevznikají sankční poplatky za neuhrazení služby. Služba bude Uživateli aktivována vždy přesně na období, které bude mít předplacené. Pokud si Uživatel předplatí jen určité období, nebude moci využívat službu zpětného sledování v období, ve kterém Lepší.TV předplacenou neměl.

4.4 Odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu

4.4.1 Uživatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu nejpozději do kalendářního měsíce od uzavření Smlouvy, bez ohledu na to, zda Službu začal užívat nebo nikoliv, a bez ohledu na to, zda je vůči Poskytovateli v postavení spotřebitele či nikoliv. Odstoupení musí být učiněno písemně nebo e-mailem a doručeno Poskytovateli tak, aby je obdržel nejpozději kalendářní měsíc od uzavření Smlouvy. V případě, že byla Smlouva uzavřena prostřednictvím Partnera, musí být odstoupení zasláno Partnerovi. Formulář pro odstoupení je zde.

4.4.2 Uživatel je k odstoupení oprávněn použít formulář odstoupení od Smlouvy, který tvoří přílohu těchto Podmínek. Nevyužití formuláře nemá vliv na platnost odstoupení, pokud z něj jasně vyplývá identifikace Uživatele, Smlouvy a vůle Uživatele od Smlouvy odstoupit.

4.4.3 Nejpozději následujícího dne po doručení Odstoupení splňujícího všechny náležitosti dle tohoto článku 4.4 ukončí Poskytovatel Uživateli poskytování Služby (deaktivuje možnost příjmu Služby kterýmkoli způsobem dle čl. 3.4 a přístup Uživatele k Uživatelskému rozhraní). Odstoupením se Smlouva ruší, přičemž smluvní strany jsou povinny si vzájemně vrátit vše, co si do okamžiku odstoupení plnily. Uživatel je povinen vrátit Poskytovateli přijatý Lepší.TV BOX nepoškozený, čistý, bez známek opotřebení, včetně kompletního příslušenství, přičemž je povinen jej Poskytovateli odeslat nejpozději do konce lhůty k odstoupení dle čl. 4.4.1, Uživatel nese samostatně náklady na vrácení Lepší.TV BOXu Poskytovateli.

4.4.4 Poskytovatel je povinen vrátit Uživateli přijatou cenu Služby a Lepší.TV BOXu, včetně poštovného uhrazeného Uživatelem za doručení Lepší.TV BOXu Uživateli, ne však dříve, než od Uživatele obdrží vrácený Lepší.TV BOX. Lepší.TV BOX není možné vrátit Poskytovateli na dobírku – takovou zásilku Poskytovatel nepřijme a nechá ji vrátit zpět Uživateli. Cenu Služby a případnou cenu Lepší.TV BOXu je Poskytovatel povinen vrátit Uživateli výhradně bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet. Dokud Uživatel Poskytovateli tento bankovní účet neidentifikuje, není v prodlení s jejich vrácením.

4.4.5 Uživatel odpovídá Poskytovateli za snížení hodnoty Lepší.TV BOXuv důsledku jeho užívání jiným způsobem, než jak vyplývá ze Smlouvy. Případný nárok na náhradu škody tímto způsobené je Poskytovatel oprávněn započíst proti nároku Uživatele na vrácení ceny Služby a Lepší.TV BOXu.

4.5 Změny Smlouvy a rozsahu Služby

4.5.1 Poskytovatel přijme návrh Uživatele na uzavření dodatku ke Smlouvě v případě, že vůči němu nemá Uživatel žádné neuhrazené pohledávky po splatnosti, a po dobu trvání Smlouvy se nedopustil porušení Smlouvy a Podmínek. O přijetí návrhu informuje Poskytovatel Uživatele emailem, přičemž zpřístupní Uživateli Vysílání v rozsahu dle dodatku, anebo mu odešle další Lepší.TV BOX pro účely sledování Vysílání na dalším zařízení. Dodatek je uzavřen přijetím potvrzujícího e-mailu o přijetí návrhu Poskytovatelem, nebo úhradou ceny Služby a zařízení dle dodatku, podle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

4.5.2 Uživatel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy navrhnout Poskytovateli změnu v rozsahu Služeb, zejména v počtu zařízení, na nichž lze v jednom okamžiku Službu sledovat, nebo v rozsahu Vysílání (objednání dalších programových balíčků, pokud je Poskytovatel nabízí). Návrh lze podat výhradně prostřednictvím Uživatelského rozhraní, přičemž jeho odeslání je považování za návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě. Je-li Smlouva uzavřena prostřednictvím Partnera, návrh na změnu rozsahu Služeb lze podat prostřednictvím Partnera způsobem, jaký Partner umožňuje. Za předání požadavku Provozovateli odpovídá Partner. Dodatek ke Smlouvě dle tohoto článku je možné sjednat v nepísemné podobě prostřednictvím výměny elektronické komunikace.

5. Pravidla užívání Služby a Lepší.TV BOXu Uživatelem

5.1 Lepší.TV BOX

5.1.1 Lepší.TV BOX je základním předpokladem plno hodnotného užívání Služby.

5.1.2 Lepší.TV BOX je samostatné zařízení o technické specifikaci uvedené na webových stránkách, běžící na operačním systému Android, jehož primárním účelem je zajistit možnost sledování Vysílání prostřednictvím televizního přijímače Uživatele, k němuž je připojeno. Jeden Lepší.TV BOX neumožňuje sledování Vysílání přes více televizních přijímačů.

5.1.3 V případě Smlouvy na dobu určitou zůstává Lepší.TV BOX ve vlastnictví Poskytovatele po celou dobu trvání Smlouvy.

5.1.4 Po dobu trvání Smlouvy odpovídá za případnou škodu vzniklou na Lepší.TV BOXu výhradně Uživatel, přičemž nebezpečí vzniku škody na Lepší.TV BOXu na Uživatele přechází jeho převzetím od kurýra. Nemožnost užívat Službu z důvodu škody vzniklé na Lepší.TV BOXu po přechodu nebezpečí škody na věc není vadou Služby a prodlením na straně Poskytovatele, a není důvodem k ukončení Smlouvy. Uživatel je povinen neprodleně Poskytovateli nahlásit jakoukoli škodu, na Lepší.TV BOXu vzniklou.

5.2 Aplikace

5.2.1 Aplikace je Uživatelům poskytována Poskytovatelem zdarma ke stažení a instalaci na podporované zařízení, specifikované na webových stránkách Poskytovatele. Nabídka podporovaných zařízení, pro něž je Aplikace dostupná, se může v čase měnit. V případě, že pro určitá podporovaná zařízení přestane být Aplikace dostupná, informuje o této skutečnosti Poskytovatel Uživatele předem prostřednictvím webových stránkách Poskytovatele.

5.2.2 Aplikace je ve smyslu § 2 odst. 2 zák. č. 121/2000 Sb.,autorského zákona, chráněna jako autorské dílo. Stažením a instalací Aplikace uděluje Poskytovatel Uživateli oprávnění k užití Aplikace (licenci) v následujícím rozsahu: licence je udělena výhradně Uživateli dle Smlouvy a členům jeho domácnosti k nekomerčnímu užití Aplikace výhradně pro účely užívání Služby Uživatelem a členy jeho domácnosti, v rozsahu dle Smlouvy; licence je udělena jako nevýhradní; licence je udělena na dobu trvání Smlouvy; počet stažení a instalací Aplikace jedním Uživatelem není omezen, není však možné souběžné sledování Vysílání prostřednictvím více kopií Aplikace najednou, s výjimkou postupu Uživatele dle čl. 3.4.

5.2.3 Uživatel není oprávněn přístupové údaje do Aplikace poskytovat k instalaci jakékoli další osobě ani za tímto účelem vytvářet jakékoli rozmnoženiny. Uživatel není oprávněn jakýmkoli způsobem zasahovat do Aplikace jinak, než jak umožňuje její uživatelské rozhraní, a měnit, dekompilovat její zdrojový kód nebo do něj jinak zasahovat.

5.2.4 Na dostupnost Aplikace se vztahuje čl. 5.4 těchto Podmínek.

5.2.5 Využívání služeb je možné pouze pro osobní potřebu, dle těchto podmínek a textů uvedených na stránkách poskytovatele. Při nerespektovaní těchto pravidel, zneužívání služby Lepší.TV, šíření nahrávek nebo neobvyklým využíváním služby může poskytovatel bez náhrady účet uživatele zrušit.

5.3 Webové rozhraní

5.3.1 Webové rozhraní ke sledování Vysílání je dostupné na webových stránkách nazákladě zadání přihlašovacích údajů k Uživatelskému rozhraní. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně těchto přihlašovacích údajů a neposkytnout je žádné jiné osobě mimo okruh osob které s ním žijí v jeho domácnosti.

5.3.2 Poskytovatel může vydat aplikace sloužící k usnadnění přístupu k Webovému rozhraní, zejména pro mobilní operační systémy.

5.3.3 Sledování Vysílání prostřednictvím Webového rozhraní vyžaduje podporovaný internetový prohlížeč schopný streamování dat.

5.4 Užívání Služby a Vysílání

5.4.1 Aktivaci Služby si uživatel zapíná inteligentní nahrávání pořadů. Služba a Vysílání jsou určeny výhradně pro osobní potřebu Uživatele a pro potřebu členů jeho domácnosti na území České a Slovenské republiky. V případně využití reklamní akce Lepší.TV za 1 Kč je služba aktivována v okamžiku, kdy si uživatel ve službě spustí první libovolný pořad nebo pokud zaplatí za službu plnou cenu. Služba není určena k veřejnému sdělování veřejnosti (zejména k produkci v restauracích, barech, obchodech, sportovních zařízeních apod.), nebo k dalšímu opakovanému přenosu prostřednictvím dalších zařízení (retransmisi) dalším koncovým uživatelům. Uživatel je povinen zdržet se jakéhokoli užití Služby nad rámec tohoto rozsahu a účelu, zejména užití služby pro retransmisi vysílání prostřednictvím internetu nebo jiných sítí, společných televizních antén nebo kabelových rozvodů, a veřejného sdělování Vysílání prostřednictvím televizních přijímačů, velkoplošných obrazovek, projektorů apod. nacházejících se mimo jeho domácnost nebo viditelných z míst nacházejících se mimo jeho domácnost. Uživatel je povinen zdržet se jakéhokoli využití Služby ke komerčním účelům. Nahrávky pořadů má uživatel k dispozici po na dobu 30 dní od vysílání. Nahrávky pořadů stanic, které již nemá uživatel k dispozici, jsou mu smazány.

5.4.2 Uživatel bere na vědomí, že Součástí programové nabídky Vysílání jsou programy určené výhradně osobám starším 18 let, které jsou způsobilé ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Tyto programy jsou v programové nabídce jasně vyznačeny. Služba obsahuje funkci „Rodičovský zámek“, určenou k zamezení přístupu těchto osob k těmto programům. Uživatel je povinen zajistit, aby tato funkce byla aktivní a aby se dotčené ohrožené osoby nedostaly k údajům, umožňujícím rodičovský zámek překonat (heslo). Za dodržování těchto povinností vůči ohroženým osobám odpovídá výhradně Uživatel.

5.4.3 Uzavřením Smlouvy uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas s tím, aby automatizovanými prostředky monitoroval užívání Služby v rozsahu sledované televizní stanice / sledované pořady, a aby na základě takto získaných informací doporučoval Uživateli pořady, televizní stanice nebo novinky v rámci Vysílání, způsobem, který umožňuje Aplikace resp. uživatelské rozhraní Lepší.TV BOXu. Na informace získané Poskytovatelem dle tohoto článku se vztahují pravidla ochrany osobních údajů dle čl. 9.1. těchto Podmínek.

5.4.4 Uživatel má možnost si u svého účtu zaktivovat automatickou platbu platební kartou za služby Lepší.TV. Automatická platba se provádí poslední den, do kdy má uživatel danou službu předplacenou. Vrácení uhrazené platby uživateli není možné. Uživatel si může kdykoliv automatické platby kartou zrušit v svém nastavení účtu.

5.4.5 Aktivní uživatel má možnost si nastavit sledovaní všech stanic uvedených na stránkách Poskytovatele, které spadají do jeho objednané programové nabídky. Při dostatečném nevyužívání programové nabídky, může být zákazníkovi změněna programová nabídka na Speciální. Zákazník si může kdykoliv nastavit zpět klasickou programovou nabídku stanic.

5.4.6 V případě využití reklamní akce, kde zákazník získá službu za zvýhodněných podmínek a to pouze v případě platby kartou, je předplatné po uplynutí doby se zvýhodněnou cenou automaticky prodlouženo za plnou cenu daného balíčku. Pokud bylo Poskytovatelem vyhodnoceno, že na zvýhodněné podmínky reklamní akce nemá zákazník nárok, nevzniká Poskytovateli povinnost vrátit zákazníkovi již uhrazenou zvýhodněnou cenu.

5.4.7 V případě, že zákazník získá zdarma k předplatnému Lepší.TV doplňkovou službu (například baliček HBO), tak tento bonus zdarma je aktivní jen v případě, že má zákazník aktivní i balíček Lepší.TV pro sledování televize (MINI, KLASIK nebo MAX).

5.4.8 Pořady vysílané v době, kdy zákazník nemá službu předplacenou, není možné po zaplacení služby sledovat.

5.5 Dostupnost a kvalita Služby

5.5.1 Uživatel bere na vědomí, že plynulost užívání Služby závisí na kvalitě internetového připojení, splňující minimální systémové požadavky uvedené na webových stránkách. Za náležité zjištění parametrů svého internetového připojení před odesláním Objednávky nebo před uzavřením Smlouvy odpovídá výhradně Uživatel. V případě, že Poskytovatel poskytuje prostřednictvím webových stránkách nástroj ke zjištění souladu parametrů internetového připojení Uživatele s minimálními systémovými požadavky, jsou výsledky tohoto nástroje pouze indikativní a pro Poskytovatele nezávazné. V případě, že je Smlouva uzavřena prostřednictvím Partnera, může za kvalitu a rychlost internetového připojení odpovídat Partner za podmínek dle příslušné smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, uzavřené s Uživatelem.

5.5.2 Pomalé, nebo nestabilní připojení k internetu může vést knestabilnímu příjmu nebo k úplné nemožnosti jejího užívání. Stabilita příjmu může záviset na rozlišení, v němž jsou jednotlivé programy poskytovány (SD a HD). Za tyto důsledky připojení nesplňující minimální systémové požadavky Poskytovatel neodpovídá. Uživatel bere na vědomí, že užívání Služby vyžaduje určitý objem přenesených dat, na který se mohou vztahovat limity přenesených dat (FUP) stanovené poskytovatelem internetového připojení.

5.5.3 Uživatel bere na vědomí, že užívání Služby prostřednictvím mobilního zařízení a mobilního internetového připojení může mít za důsledek rychlé vyčerpání maximálního měsíčního limitu dat a vznik povinnosti Uživatele hradit vyšší cenu za přenesená data. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v této souvislosti.

5.5.4 V případě, že je Poskytovateli znám předem termín přerušení Služby, informuje o tomto termínu Uživatele předem prostřednictvím webových stránkách nejpozději 3 dny předem. Poskytovatel se zavazuje, že plánované přerušení Služby bude realizovat v době nejmenšího užívání Služby, a nebudou trvat déle než dobu nezbytně nutnou.

5.5.5 V případě, že celková doba předem neohlášených výpadků Služby za kalendářní měsíc přesáhne 24 hodin, má Uživatel nárok na slevu z ceny Služby na následující období, ve výši odpovídající procentuálnímu vyjádření doby nedostupnosti v poměru k celkové délce kalendářního měsíce, zaokrouhleno na celé hodiny nahoru. Uživatel je povinen u Poskytovatele uplatnit nárok na tuto slevu nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, jinak tento nárok zaniká. Do doby neohlášených výpadků dle tohoto článku se nezapočítávají předem ohlášené výpadky dle čl. 5.5.4. V případě uzavření Smlouvy prostřednictvím Partnera je Uživatel oprávněn uplatnit nárok na slevu z ceny Služby pouze vůči Partnerovi.

5.5.6 Poskytovatel neodpovídá za výpadky Služby, způsobené zásahy vyšší moci (tj. okolnostmi, kterým není schopen předcházet a které není schopen ovlivnit), a to zejména: poruchami internetového připojení nebo koncových zařízení na straně Uživatele; poškozením Lepší.TV BOXu, které není technickou závadou, za níž odpovídá Poskytovatel ve smyslu čl. 8.1.1; přerušením vysílání programu ze strany jeho provozovatele; poruchami nebo údržbou technické nebo energetické infrastruktury třetích osob, využívané Poskytovatelem k poskytování Služby (zejména výpadky na straně poskytovatele serverhostingu, poskytovatelů elektrické energie apod.); atmosférickými vlivy a přírodními katastrofami.

5.6 Odpovědnost Poskytovatele

5.6.1 Poskytovatel odpovídá za: soulad rozsahu a kvality poskytovaných Služeb (zejména jednotlivých programů poskytovaných v rámci Vysílání) se Smlouvou a s Objednávkou Uživatele; poskytnutí funkčního Lepší.TV BOXu Uživateli, způsobilého k užívání Služby; identifikaci přístupových údajů Uživatele k Uživatelskému rozhraní s jeho Uživatelským profilem; identifikaci přijatých plateb s konkrétním Uživatelem; ochranu osobních údajů Uživatele v rozsahu dle čl. 9.

5.6.2 Poskytovatel neodpovídá zejména za: nepřetržitou dostupnost Služby ve smyslu čl. 5.5.4; výpadky Služby v důsledku vyšší moci ve smyslu čl. 5.5.6; nemožnost poskytování Služeb v důsledku zadání nesprávných údajů Uživatelem v rámci Objednávky nebo v důsledku neohlášení změny těchto údajů Poskytovateli; nemožnost poskytování Služby v důsledku nepředání nebo nesprávného předání údajů o Uživateli a Smlouvě ze strany Partnera; splnění minimálních technických požadavků k užívání Služby na straně Uživatele (zejména za funkčnost jeho internetového připojení a televizního přijímače nebo jiného koncového zařízení); obsah jakýchkoli informací a dat přenášených prostřednictvím Služby (zejména obsah převzatého Vysílání); služby a data přenášená v rámci užití Lepší.TV BOXu; nefunkčnost Aplikace nebo nemožnost její instalace na chytré televize, nepodporované dle informací na webových stránkách; nezpůsobilost internetového prohlížeče Uživatele k sledování vysílání prostřednictvím webového rozhraní; jakoukoli hmotnou i nehmotnou újmu, vzniklou Uživateli nebo třetím osobám v důsledku užívání Služby (zejména újmu vzniklou v důsledku sledování obsahu Vysílání); ochranu Lepší.TV BOXu nebo Aplikace před elektronickými hrozbami v podobě virů, spyware a dalšími hrozbami.

6. Cena Služby, Lepší.TV BOXu a nájemné

6.1 Uživatel je povinen platit Poskytovateli cenu za poskytování Služby. Výše ceny je stanovena Ceníkem platným v době odeslání Objednávky. Změní-li Poskytovatel Ceník v době mezi odesláním Objednávky a uzavřením Smlouvy, řídí se cena Ceníkem účinným v době odeslání Objednávky.
6.3 Poskytovatel je oprávněn stanovit výhodnější cenové podmínky užívání Služby ve formě zvýhodněných akcí na jednotlivé balíčky nebo pro určitou skupinu Uživatelů. Zachování podmínek akcí Uživateli může být podmíněno uzavřením a trváním Smlouvy na dobu určitou. Pro využití zvýhodněné cenové nabídky, může Poskytovatel podmínit platbou pouze určitým platebím kanálem připadně znemožnit platbu virtuální nebo jednorázovou platební kartou.

6.4 Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit Ceník. O změně Ceníku Poskytovatel informuje všechny stávající Uživatele na webových stránkách Poskytovatele. Uzavřel-li Uživatel Smlouvu na dobu určitou, vztahuje se změněný Ceník na jeho Smlouvu v případě jejího prodloužení ve smyslu čl. 4.3.1, od okamžiku účinnosti prodloužení.

6.5 V případě uzavření Smlouvy prostřednictvím Partnera Poskytovatels Uživatelem ve Smlouvě sjednají, že Uživatel je ve smyslu § 1767 občanského zákoníku povinen hradit cenu Služby Partnerovi, přičemž Partnerovi tím vzniká přímý nárok požadovat úhradu ceny Služby na Uživateli. Uživatel splní svůj závazek uhradit cenu Služby dle tohoto článku 6. Podmínek řádnou a včasnou úhradou této ceny Partnerovi.

7. Přerušení poskytování Služby a ukončení Smlouvy Poskytovatelem

7.1 S výjimkou přerušení dle čl. 5.5 je Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování Služby Uživateli v následujících případech.

7.1.1 Poskytovatel má důvodné podezření, že Uživatel porušuje povinnosti dle smlouvy nebo dle informací na webových stránkách Poskytovatele.

7.1.2 Poskytovatel má důvodné podezření, že Uživatel v rámci Objednávky zadal nepravdivé nebo zavádějící údaje.

7.3 Poskytovatel je oprávněn vypovědět kteroukoli Smlouvu s jednoměsíční výpovědní lhůtou v případě, kdy se rozhodne z technických nebo obchodních důvodů ukončit poskytování Služby nebo kdy není schopen nadále dodržovat parametry Služby v rozsahu, odpovídajícím nabídce, na základě níž byly Smlouvy s Uživateli uzavřeny (zejména v případě podstatného omezení programové nabídky ze strany provozovatelů televizního vysílání).

7.4 Pokud má Uživatel v případě výpovědi Smluv čl. 7.3 jakoukoli Službu předplacenu na období po ukončení Smlouvy, Poskytovatel Uživateli takto předplacenou cenu vrátí bezhotovostním převodem na bankovní účet Uživatele.

7.5 Poskytovatel je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

7.5.1 Uživatel prokazatelně porušuje povinnosti dle čl. 5.2 těchto Podmínek.

7.5.2 Uživatel zadal při Objednávce nepravdivé nebo zavádějící údaje.

8. Vady Služby a reklamace

8.1 Za vadu Služby se považuje stav, kdy je Služba nedostupná nebo obtížně dostupná z důvodů, za které Poskytovatel odpovídá. Zejména se za vadu Služby považuje:

8.1.1 Porucha Lepší.TV BOXu, která není způsobena Uživatelem (zejména nesprávným zapojením, umístěním, přepětím nebo pádem), ale která je technickou závadou Lepší.TV BOXu vycházející z jeho konstrukce, bez ohledu na to, zda ji Lepší.TV BOX vykazoval už při převzetí Uživatelem, anebo vznikla bez zavinění Uživatele až v průběhu trvání Smlouvy;

8.1.2 Nefunkčnost Aplikace v případě dodržení všech podmínek pro její užití včetně podporovaných zařízení a plně funkčního připojení k internetu, splňujícího minimální požadavky na datový tok specifikovaný na webových stránkách Poskytovatele;

8.1.3 Nedostupnost Služby z důsledku událostí, za které odpovídá Poskytovatel, zejména výpadek serveru Poskytovatele způsobující nedostupnost Vysílání nebo některého Programu, případně nedostupnost Uživatelského rozhraní.
8.2 Zjistí-li Uživatel vadu Služby, je povinen ji nahlásit Poskytovateli neprodleně po jejím zjištění, nejpozději do 2 měsíců a to přes kontaktní formulář na stránkách Poskytovatele nebo dopisem na adresu Poskytovatele, jinak právo zanikne.

8.3 Poskytovatel je povinen začít s identifikací vady a zjišťováním její příčiny neprodleně, nejpozději následující pracovní den. Za tímto účelem je příslušná osoba Poskytovatele oprávněna kontaktovat Uživatele telefonicky za účelem vysvětlení projevů vady a prvotního určení efektivních kroků k odstranění vady. Uživatel je povinen dále postupovat podle pokynů Poskytovatele. Vady Lepší.TV BOXu jsou řešeny v provozovně Poskytovatele, přičemž Uživatel je povinen za tímto účelem odeslat Lepší.TV BOX na adresu Poskytovatele uvedenou na webových stránkách, společně s popisem vady.

8.4 Shledá-li Poskytovatel vadu jako důvodnou, odstraní ji neprodleněpo její identifikaci. Vady Lepší.TV BOXu jsou odstraněny formou jeho výměny a zaslání nového Lepší.TV BOXu zpět Uživateli na náklady Poskytovatele. V případě jiné vady Poskytovatel informuje Uživatele e-mailem o identifikované příčině vady a o způsobu jejího odstranění.

8.5 V případě, že poskytovatel neuzná reklamovanou vadu jako důvodnou, informuje o tom Uživatele e-mailem a sdělí mu možnosti dalšího postupu.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1 Ochrana osobních údajů Shromažďování osobních údajů je v souladu s nařízením EU GDPR č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 . Údaje o uživatelích jsou vedeny v informačním systému Poskytovatele, za účelem poskytování a vyúčtování služby, způsobem zajišťujícím ochranu osobních údajů. Zásady Ochrany osobních údajů jsou uvedeny v Obchodních podmínkách a na webových stránkách Poskytovatele.

9.1.1 Uzavřením Smlouvy uděluje Uživatel – fyzická osoba Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů zadaných v rámci Objednávky, případně zadaných následně při uzavření Smlouvy nebo prostřednictvím Uživatelského rozhraní. Předání osobních údajů není povinné, bez něj však nemůže být uzavřena Smlouva, protože Poskytovatel by nebyl schopen plnit smluvní povinnosti vůči Uživateli. Ve vztahu k osobním údajům Uživatelů je Poskytovatel správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V případě použití platební karty budou osobní údaje sdíleny s vydavatelem platební karty za účelem možné výjimky TRA.

9.1.2 Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů výhradně za účelem poskytování Služby v rozsahu všech jejích funkcionalit, přičemž rozsah zpracování je dán rozsahem osobních údajů zadaných při Objednávce nebo následně v průběhu trvání Smlouvy. Osobní údaje nejsou poskytovány jiným Uživatelům.

9.1.3 Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele po dobu trvání Smlouvy, a po jejím ukončení po dobu, po kterou trvají závazky Uživatele vůči Poskytovateli. Po ukončení zpracovávání osobních údajů dle předchozí věty jsou veškeré osobní údaje Uživatele uchovány v zašifrované podobě výhradně za účelem archivace.

9.1.4 Poskytovatel zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení (zejména omezení vstupu do prostor, v němž se nachází nosiče s osobními údaji, nastavení přístupových práv k datovým úložištím, bezpečnostní software včetně antiviru, SSL protokol).

9.1.5 Poskytovatel neshromažďuje a nezpracovává žádné citlivé údaje Uživatelů ve smyslu § 4 písm. b) zák. o ochraně osobních údajů.

9.1.6 Uživatel je oprávněn kdykoli Poskytovatele prostřednictvím Uživatelského rozhraní nebo e-mailu, zadaného při registraci, požádat o informace o účelu zpracovávání jeho osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných příjemcích osobních údajů. Za poskytnutí těchto informací je Poskytovatel oprávněn požadovat náhradu odůvodněně vynaložených výdajů.

9.1.7 V případě důvodného podezření na straně Uživatele z toho, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s těmito Podmínkami nebo se zákonem, zejména jsou-li zpracovávány nepřesně nebo v rozporu se sjednaným účelem a rozsahem, je oprávněn Poskytovatel požádat o vysvětlení, a o odstranění protiprávního stavu ve smyslu § 21 zák. o ochraně osobních údajů, zejména o provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.

9.2 Zasílání obchodních sdělení

9.2.1 Poskytovatel shromažďuje a spravuje e-mailové adresy i telefonní kontakty Uživatelů, získané v souvislosti s uzavřením Smluv. Takto získané e-mailové adresy a telefonní kontakty jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s poskytnutím služby Poskytovatele ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti. Uživatel bere na vědomí, že na tyto kontakty je Poskytovatel oprávněn za podmínek výše uvedeného ustanovení zasílat obchodní sdělení, týkající se Služby, dalších služeb Poskytovatele souvisejících s poskytováním Služby nebo služeb partnerů Poskytovatele, a to prostřednictvím e-mailů, marketingových hovorů a SMS.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniklý ze Smlouvy seřídí právem České republiky, a to i v případě, že sídlo nebo bydliště Uživatele se nachází v jiné zemi. Případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem a Uživatelem, neřešené způsobem dle čl. 10.3, jsou rozhodovány obecnými soudy Poskytovatele (soudy České republiky).

10.2 V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo zjakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek nebo Smlouvy.

10.3 Možnost mimosoudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem – spotřebitelem

10.3.1 V případě vzniku sporu vyplývajícího ze Smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který je vůči Poskytovateli v postavení spotřebitele, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Poskytovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

10.3.2 Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Poskytovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.
10.4 Jednostranná změna Podmínek Poskytovatelem

10.4.1 Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících Službu, nebo z důvodu rozšíření nebo změn Služeb. Nová verze Podmínek se na vztah s dosavadními Uživateli použije pouze za podmínek dle tohoto článku.

10.4.2 Poskytovatel je povinen informovat Uživatele o zásadní změně Podmínek nejméně 15 dní před nabytím její účinnosti prostřednictvím e-mailu a prostřednictvím webových stránkách Poskytovatele, přičemž v rámci této informace informuje Uživatele o podstatě změny oproti dosavadnímu znění Podmínek a poskytne jim odkaz na znění nové. Uživatel je oprávněn nové znění Podmínek odmítnout oznámením zaslaným Poskytovateli prostřednictvím e-mailu.

10.4.3 Výslovné odmítnutí změn Podmínek dle čl. 10.4.2. Uživatelem jepovažováno za ukončení Smlouvy Uživatelem ke dni nabytí účinnosti nového znění Podmínek. Nabytím účinnosti nového znění Podmínek Smlouva zaniká, čímž nejsou dotčeny doposud nesplněné závazky Uživatele vůči Poskytovateli, vzniklé po dobu trvání Smlouvy.

10.4.4 Nové znění Podmínek je účinné vůči všem Uživatelům, kteří je neodmítli dle čl. 10.4.2 ode dne jeho účinnosti, přičemž veškeré užívání Služby Uživateli po nabytí účinnosti nového znění se řídí tímto novým zněním. V případě, že Poskytovatel nedodržel lhůtu k rozeslání oznámení o změně dle čl. 10.4.2 nabývá nové znění Podmínek vůči Uživatelům účinnosti uplynutím lhůty 30 dní od okamžiku, kdy se o novém znění dozvěděli.

10.5 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 4. 4. 2024Příloha č. 2

Ceník služeb Lepší.TV:Ceník je platný od 20. 7. 2024

Předplatné služby

HBO a Cinemaxy 219 Kč / Měsíc
HBO a Cinemaxy 2 628 Kč / Rok
Přehrávání na dalším zařízení současně 99 Kč / Měsíc
Přehrávání na dalším zařízení současně 1 188 Kč / Rok
Přehrávání na 3 zařízeních současně 99 Kč / Měsíc
Přehrávání na 3 zařízeních současně 1 188 Kč / Rok
Služba Lepší.TV KLASIK 249 Kč / Měsíc
Služba Lepší.TV KLASIK 2 888 Kč / Rok

Lepší.TV BOX

Lepší TV box 1 899 Kč
Lepší TV box pronájem 99 Kč / Měsíc
Lepší TV box pronájem 1 188 Kč / Rok

Příslušenství

AV kabel 69 Kč
Dalkový ovládač Lepší.TV 500 Kč
Scart redukce 69 Kč
Lepší TV box - odkup 1 899 Kč

Ostatní

Poštovné a balné 150 Kč
Poštovné a balné 100 Kč
Dobírka 49 Kč
  Slovensko Slovensko   Irsko Irsko   Polsko Polsko   Chorvatsko Chorvatsko   Ukrajina Ukrajina