OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY „LEPŠÍ.TV“

poskytovatele

goNET s.r.o.
IČ 26822580, se sídlem Jurečkova 1165/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky poskytování služby „Lepší.TV“ upravují vztah mezi poskytovatelem služby, spočívající v poskytování převzatého televizního vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (prostřednictvím sítě elektronických komunikacích za použití technologie IPTV) ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zák. č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a služeb souvisejících s poskytováním převzatého televizního vysílání, a koncovým uživatelem těchto služeb.

1.2. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování převzatého televizního vysílání prostřednictvím sítě elektronických komunikací a poskytnutí souvisejícího zařízení, kterou uzavírá Poskytovatel s koncovým Uživatelem, přičemž mohou být Poskytovatelem po dobu účinnosti smlouvy měněny pouze způsobem dle čl. 10.3.3. Aktuální znění těchto Podmínek obdrží koncový Uživatel při uzavření Smlouvy, přičemž je nadále dostupné na Webu.

2. Výklad pojmů

2.1. Pojmy, uvozené v těchto Podmínkách velkým písmenem, budou pro účely těchto Podmínek vykládány v následujícím významu.

2.1.1. Ceník – ceník Služeb a nájemného za poskytnutí Lepší.tv boxu, jehož aktuální verze tvoří přílohu Smlouvy a je dostupná na Webu;

2.1.2. Lepší.tv box – zařízení poskytované Uživateli Poskytovatelem za účelem sledování převzatého televizního vysílání prostřednictvím televizního přístroje, připojené k internetu, s operačním systémem Android, umožňující rovněž využívání doplňkových služeb;

2.1.3. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

2.1.4. Objednávka – elektronická objednávka Služby spočívající v řádném a úplném vyplnění elektronického objednávkového formuláře dostupného na Webu a v jeho odeslání Poskytovateli;

2.1.5. Podmínky – tyto Obchodní podmínky poskytování služby „Lepší.TV“, dostupné na Webu, a poskytované v písemné podobě Uživateli při uzavření Smlouvy;

2.1.6. Poskytovatel – společnost goNET s.r.o., IČ 26822580, se sídlem Jurečkova 1165/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 25849;

2.1.7. Služba – služba „Lepší.TV“, spočívající v poskytování možnosti sledování převzatého televizního vysílání Poskytovatelem prostřednictvím internetu za pomoci Lepší.tv boxu poskytnutého Poskytovatelem nebo za pomoci koncového zařízení Uživatele;

2.1.8. Smlouva – smlouva o poskytování služby „Lepší.TV“, uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem v písemné podobě, jejíž část je tvořena těmito Podmínkami;

2.1.9. Uživatel – koncový uživatel Služby, který uzavřel s Poskytovatelem Smlouvu; v případě, že je Uživatel fyzickou osobou jednající při uzavření Smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je Uživatel spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku;

2.1.10. Uživatelské rozhraní – internetové rozhraní dostupné prostřednictvím Webu na základě zadání uživatelského jména a hesla, umožňující Uživateli správu Služby;

2.1.11. Vysílání. – převzaté televizní vysílání poskytované Poskytovatelem v rámci Služby, odpovídající definici dle § 2 odst. 1 písm. b) Zákona, v programové skladbě nabízené Poskytovatelem;

2.1.12. Web – internetové stránky s nabídkou Služby a s přístupem k Uživatelskému rozhraní, dostupné pod doménou „lepsi.tv“ a „lepší.tv“;

2.1.13. Zákon – zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění;

3. Popis a základní parametry Služby

3.1. Služba spočívá v poskytování možnosti Uživatelům sledování převzatého televizního vysílání dle programové nabídky Poskytovatele prostřednictvím sítí elektronických komunikací nezajišťovaných Poskytovatelem. Služba je dostupná výhradně na území České a Slovenské republiky.

3.2. Převzatým televizním vysíláním se ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) Zákona rozumí příjem vysílání původních rozhlasových a televizních programů nebo jejich podstatných částí, včetně služeb přímo souvisejících s programy nebo s podstatnými částmi programu, a jejich současné, úplné a nezměněné šíření pro veřejnost prostřednictvím sítí elektronických komunikací.

3.3. Služba je službou dle Zákona, přičemž Poskytovatel neposkytuje Uživatelům související službu elektronických komunikací spočívající v zajištění internetového připojení, ve smyslu zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Uzavřením Smlouvy bere Uživatel na vědomí, že Služba a vztah vyplývající ze Smlouvy se neřídí zákonem o elektronických komunikacích.

3.4. Primárním způsobem poskytování Služby je umožnění sledování Vysílání prostřednictvím Lepší.tv boxu. Tento způsob poskytování Služby je Uživateli dostupný na základě uzavření Smlouvy, předání Lepší.tv boxu a jeho úspěšného zapojení. Prostřednictvím jednoho Lepší.tv boxu je možné sledovat vysílání na jednom televizním přístroji. Sledování Vysílání prostřednictvím více než jednoho televizního přístroje je možné pouze s využitím odpovídajícího počtu Lepší.tv boxů, za podmínek stanovených Ceníkem.

3.5. Sekundárním způsobem poskytování Služby je umožnění sledování Vysílání na Webu prostřednictvím vlastního zařízení Uživatele (počítač, mobilní telefon nebo tablet) na základě přihlášení do Uživatelského rozhraní. Tento způsob poskytování Služby je Uživateli dostupný na základě úspěšného odeslání Objednávky, jejího potvrzení Poskytovatelem a úspěšného zadání přihlašovacích údajů k Uživatelskému rozhraní

3.6. Uživatel bere na vědomí, že základním předpokladem pro užívání Služby je funkční připojení k internetu splňující parametry dle minimálních technických požadavků zveřejněných na Webu. Bez internetového připojení splňujícího tyto parametry nelze Službu řádně užívat, přičemž nemožnost užívání Služby z tohoto důvodu není vadou Služby na straně Poskytovatele a nezakládá nároky Uživatele z vad Služby ve smyslu čl. 8. těchto Podmínek.

3.7. Programová nabídka Vysílání je uvedena na Webu a zpoplatněna dle Ceníku. Poskytovatel je oprávněn programovou nabídku měnit v závislosti na dostupnosti jednotlivých programů pro převzaté televizní vysílání a na ujednáních s jejich provozovateli, a to i v průběhu trvání Smlouvy s Uživatelem. O této změně je povinen Uživatele informovat alespoň 30 dní předem. Změna programové nabídky se nepovažuje za změnu Podmínek ve smyslu čl. 10.4.

4. Uzavření a trvání Smlouvy

4.1. Uzavření Smlouvy

4.1.1. Zájemce o uzavření Smlouvy vyplní Objednávku, dostupnou na Webu, a odešle ji Poskytovateli kliknutím na příslušné pole. V rámci Objednávky zájemce zejména vyplní identifikační údaje, zvolí požadovaný programový balíček, režim Smlouvy dle čl. 4.2.1 a způsob úhrady ceny Služby a ceny za poskytnutí Lepší.tv boxu. Odeslání Objednávky se nepovažuje za návrh na uzavření Smlouvy. Zároveň Uživatel bere na vědomí, že uvedení nabídky Služby na Webu nebo jiným způsobem není návrhem na uzavření Smlouvy – Poskytovatel pro tento účel vylučuje aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku.

4.1.2. V případě, že zájemce o uzavření Smlouvy zvolí způsob úhrady ceny Služby a ceny za poskytnutí Lepší.tv boxu platební kartou, je v rámci vytváření Objednávky přesměrován na stránku s platebním rozhraním příslušného poskytovatele platebních služeb. Uživatel bere na vědomí, že provedení platební transakce se řídí podmínkami daného poskytovatele platebních služeb.

4.1.3. Uživatel odpovídá za správnost údajů uvedených v Objednávce. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost potvrzení přijetí Objednávky a/nebo uzavření Smlouvy z důvodu uvedení nesprávných údajů o Uživateli. Uživatel je povinen uvést v rámci Objednávky pouze pravdivé údaje. Uvedení nepravdivých údajů (zejména uvedení údajů o jiné osobě) je považováno za závažné porušení těchto Podmínek, přičemž Poskytovatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy ve smyslu čl. 7.6., pokud již byla uzavřena.

4.1.4. Na základě přijetí Objednávky Poskytovatel vyhodnotí, zda obsahuje všechny údaje nezbytné k vyhotovení návrhu Smlouvy a k započetí poskytování Služby. Je-li Objednávka řádně vyplněna, zašle Poskytovatel Uživateli e-mailem potvrzení o přijetí Objednávky. V případě, že Uživatel uhradil cenu Služby s cenou za poskytnutí Lepší.tv boxu kartou při odeslání Objednávky ve smyslu čl. 4.1.2., zašle mu Poskytovatel v rámci potvrzení o přijetí Objednávky rovněž přihlašovací údaje k Uživatelskému rozhraní a zpřístupní mu Službu ve smyslu čl. 3.5. těchto Podmínek. Užívání Služby v období mezi potvrzením Objednávky a uzavřením Smlouvy se považuje za zkušební režim. Po dobu trvání zkušebního režimu je Uživatel oprávněn užívat Službu v rozsahu čl. 3.5. zdarma. Zkušební režim je ukončen uzavřením Smlouvy, anebo uplynutím lhůty 20 dní od potvrzení o přijetí Objednávky, nebude-li v této lhůtě uzavřena Smlouva.

4.1.5. Na základě přijetí a potvrzení Objednávky dle čl. 4.1.1. a 4.1.4. Poskytovatel vyhotoví Smlouvu v písemné podobě, a zašle ji společně se Lepší.tv boxem a dalším příslušenstvím na adresu Uživatele uvedenou v Objednávce prostřednictvím smluvního doručovatele (kurýra), nejpozději do 10 dní od přijetí Objednávky. Uživatel je povinen zajistit, aby byl na doručovací adrese přítomen v době, kterou mu kurýr uvede jako předpokládanou dobu doručení. Převzetí Lepší.tv boxu a podpis Smlouvy jinou osobou než Uživatelem identifikovaným v Objednávce jsou možné pouze na základě předložení písemné plné moci udělené Uživatelem. Není-li Uživatel na adrese přítomen a jiná osoba nepředloží písemnou plnou moc, provede kurýr druhý pokus o doručení nejpozději do 5 dní od prvního pokusu. V případě, že se nepodaří Uživateli úspěšně doručit zásilku ani při tomto druhém pokusu, má se za to, že Uživatel nemá o uzavření Smlouvy zájem.

4.1.6. Při doručení Lepší.tv boxu kurýr Uživateli předloží návrh Smlouvy, vytvořený Poskytovatelem na základě Objednávky a podepsaný osobou pověřenou Poskytovatelem. Předložení písemného návrhu Smlouvy je považováno za návrh na uzavření Smlouvy ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku. Společně s návrhem Smlouvy obdrží Uživatel rovněž aktuální znění těchto Podmínek. Uživatel je povinen zkontrolovat údaje, uvedené v návrhu Smlouvy, co se týče jejich správnosti a souladu s Objednávkou. V případě, že jsou údaje dle návrhu Smlouvy správné, návrh podepíše. Podpis návrhu Smlouvy Uživatelem je považován za přijetí návrhu ve smyslu § 1740 Občanského zákoníku. Poskytovatel vylučuje možnost přijetí návrhu s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Nezvolil-li Uživatel možnost úhrady ceny platební kartou dle čl. 4.1.2., uhradí cenu kurýrovi v hotovosti při převzetí Lepší.tv boxu.

4.1.7. Podmínkou předání Lepší.tv boxu Uživateli je uzavření Smlouvy způsobem dle čl. 4.1.6. Nepodepíše-li Uživatel návrh Smlouvy, nemůže mu být Lepší.tv box předán. Poskytovatel má v takovém případě nárok na náhradu ceny poštovného ze strany Uživatele, který odmítl podepsat Smlouvu při doručení (to se nevztahuje na případ, kdy Uživatel odmítne Smlouvu podepsat z důvodu uvedení chybných údajů Poskytovatelem ve Smlouvě, nacházejících se v rozporu s údaji, uvedenými Uživatelem v Objednávce).

4.2. Trvání a ukončení Smlouvy

4.2.1. Uživatel je v rámci Objednávky oprávněn zvolit mezi následujícími režimy Smlouvy:

a) smlouva na dobu neurčitou s koupí Lepší.tv boxu (dále jen „Smlouva na dobu neurčitou“)
b) Smlouva na dobu určitou s pronájmem Lepší.tv boxu (dále jen „Smlouva na dobu určitou“)

4.2.2. Součástí Smlouvy na dobu neurčitou je ujednání o prodeji Lepší.tv boxu Uživateli, přičemž vlastnické právo k Lepší.tv boxu Uživatel nabývá jeho předáním a úplnou úhradou kupní ceny (podle toho, který z těchto okamžiků nastane později). Uživatel může zvolit frekvenci úhrady ceny Služby. Smlouvu na dobu neurčitou je kromě ukončení Smlouvy dle čl. 7. možné ukončit výpovědí kterékoli smluvní strany s výpovědní dobou 3 měsíců, počínající běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla Poskytovateli výpověď doručena.

4.2.3. Součástí Smlouvy na dobu určitou je ujednání o nájmu Lepší.tv boxu na dobu trvání Smlouvy. Smlouva na dobu určitou se sjednává na dobu 24 měsíců, přičemž Uživatel může zvolit frekvenci úhrady nájemného a ceny Služby. Smlouvu na dobu určitou není možné ukončit výpovědí. Smlouva se automaticky prodloužuje o dalších 24 měsíců (i opakovaně), nezašle-li smluvní strana nejméně jeden měsíc před ukončením doby určité druhé smluvní straně informaci o tom, že nemá zájem o pokračování Smlouvy a o její obnovu.

4.2.4. V případě ukončení Smlouvy na dobu určitou jakýmkoli způsobem, je Uživatel povinen vrátit Poskytovateli Lepší.tv box na vlastní náklady nejpozději do 10 dní od ukončení Smlouvy na adresu Poskytovatele, uvedenou na Webu.

4.3. Odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu

4.3.1. Uživatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu nejpozději do 30 dní od uzavření Smlouvy, bez ohledu na to, zda Službu začal užívat nebo nikoliv, a bez ohledu na to, zda je vůči Poskytovateli v postavení spotřebitele či nikoliv. Odstoupení musí být učiněno písemně nebo e-mailem a doručeno Poskytovateli tak, aby je obdržel nejpozději do 30 dní od uzavření Smlouvy.

4.3.2. Uživatel je k odstoupení oprávněn použít formulář odstoupení od Smlouvy, který tvoří přílohu těchto Podmínek. Nevyužití formuláře nemá vliv na platnost odstoupení, pokud z něj jasně vyplývá identifikace Uživatele, Smlouvy a vůle Uživatele od Smlouvy odstoupit.

4.3.3. Nejpozději následujícího dne po doručení Odstoupení splňujícího všechny náležitosti dle tohoto článku 4.3. ukončí Poskytovatel Uživateli poskytování Služby (deaktivuje možnost příjmu Služby prostřednictvím Lepší.tv boxu a přístup Uživatele k Uživatelskému rozhraní). Odstoupením se Smlouva ruší, přičemž smluvní strany jsou povinny si vzájemně vrátit vše, co si do okamžiku odstoupení plnily. Uživatel je povinen vrátit Poskytovateli přijatý Lepší.tv box nepoškozený, čistý, bez známek opotřebení, včetně kompletního příslušenství, přičemž je povinen jej Poskytovateli odeslat doporučeně nejpozději do konce lhůty k odstoupení dle čl. 4.3.1. Uživatel nese samostatně náklady na vrácení Lepší.tv boxu Poskytovateli.

4.3.4. Poskytovatel je povinen vrátit Uživateli přijatou cenu Služby a Lepší.tv boxu, včetně poštovného uhrazeného Uživatelem za doručení Lepší.tv boxu Uživateli, ne však dříve, než od Uživatele obdrží vrácený Lepší.tv box. Lepší.tv box není možné vrátit Poskytovateli na dobírku – takovou zásilku Poskytovatel nepřijme a nechá ji vrátit zpět Uživateli.

4.3.5. Uživatel odpovídá Poskytovateli za snížení hodnoty Lepší.tv boxu v důsledku jeho užívání jiným způsobem, než jak vyplývá ze Smlouvy. Případný nárok na náhradu škody tímto způsobené je Poskytovatel oprávněn započíst proti nároku Uživatele na vrácení ceny Služby a Lepší.tv boxu.

4.4. Změny Smlouvy a rozsahu Služby

4.4.1. Uživatel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy navrhnout Poskytovateli změnu v rozsahu Služeb, zejména v počtu zařízení, na nichž lze v jednom okamžiku Službu sledovat, nebo v rozsahu Vysílání (objednání dalších programových balíčků, pokud je Poskytovatel nabízí). Návrh lze podat výhradně prostřednictvím Uživatelského rozhraní, přičemž jeho odeslání je považování za návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě. Dodatek ke Smlouvě dle tohoto článku je možné sjednat v nepísemné podobě prostřednictvím výměny elektronické komunikace.

4.4.2. Poskytovatel přijme návrh Uživatele na uzavření dodatku ke Smlouvě v případě, že vůči němu nemá Uživatel žádné neuhrazené pohledávky po splatnosti, a po dobu trvání Smlouvy se nedopustil porušení Smlouvy a Podmínek. O přijetí návrhu informuje Poskytovatel Uživatele emailem, přičemž zpřístupní Uživateli Vysílání v rozsahu dle dodatku, anebo mu odešle další Lepší.tv box pro účely sledování Vysílání na dalším zařízení. Dodatek je uzavřen přijetím potvrzujícího e-mailu o přijetí návrhu Poskytovatelem, nebo úhradou ceny Služby a zařízení dle dodatku, podle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

5. Pravidla užívání Služby a Lepší.tv boxu Uživatelem

5.1. Lepší.tv box

5.1.1. Lepší.tv box je základním předpokladem plnohodnotného užívání Služby. Bez aktivního Lepší.tv boxu nelze Službu užívat, s výjimkou zkušebního režimu před uzavřením Smlouvy ve smyslu čl. 4.1.4.


5.1.2. Lepší.tv box je samostatné zařízení o technické specifikaci uvedené na Webu, běžící na operačním systému Android, jehož primárním účelem je zajistit možnost sledování Vysílání prostřednictvím televizního přijímače Uživatele, k němuž je připojeno. Jeden Lepší.tv box neumožňuje sledování Vysílání přes více televizních přijímačů.

5.1.3. Lepší.tv box umožňuje využívání dalších služeb dostupných prostřednictvím internetu a instalaci aplikací třetích stran. V případě pronájmu Lepší.tv boxu (Smlouva na dobu určitou) není Uživatel oprávněn na Lepší.tv box instalovat aplikace, aniž by k tomu měl příslušné licenční oprávnění (EULA) nebo jeho prostřednictvím přistupovat k obsahu a informacím, které jsou jakýmkoli způsobem protiprávní. Při vrácení Lepší.tv boxu Poskytovateli při ukončení Smlouvy je Uživatel povinen Lepší.tv box uvést do výchozího továrního nastavení. Poskytovatel neodpovídá za jakákoli data, nacházející se Lepší.tv boxu po dobu trvání Smlouvy i při jeho vrácení.

5.1.4. V případě Smlouvy na dobu neurčitou se Lepší.tv box stává vlastnictvím Uživatele za podmínek čl. 4.2.2., a je oprávněn jej užívat i po ukončení Smlouvy k účelům dle čl. 5.1.3. V případě Smlouvy na dobu určitou zůstává Lepší.tv box ve vlastnictví Poskytovatele po celou dobu trvání Smlouvy.

5.1.5. Po dobu trvání Smlouvy odpovídá za případnou škodu vzniklou na Lepší.tv boxu výhradně Uživatel, přičemž nebezpečí vzniku škody na Lepší.tv boxu na Uživatele přechází jeho převzetím od kurýra. Nemožnost užívat Službu z důvodu škody vzniklé na Lepší.tv boxu po přechodu nebezpečí škody na věc není vadou Služby a prodlením na straně Poskytovatele, a není důvodem k ukončení Smlouvy. Uživatel je povinen neprodleně Poskytovateli nahlásit jakoukoli škodu, na Lepší.tv boxu vzniklou.

5.2. Užívání Služby a Vysílání

5.2.1. Služba a Vysílání jsou určeny výhradně pro osobní potřebu Uživatele a pro potřebu členů jeho domácnosti na území České a Slovenské republiky. Služba není určena k veřejnému sdělování veřejnosti (zejména k produkci v restauracích, barech, obchodech, sportovních zařízeních apod.), nebo k dalšímu opakovanému přenosu prostřednictvím dalších zařízení (retransmisi) dalším koncovým uživatelům. Uživatel je povinen zdržet se jakéhokoli užití Služby nad rámec tohoto rozsahu a účelu, zejména užití služby pro retransmisi vysílání prostřednictvím internetu nebo jiných sítí, společných televizních antén nebo kabelových rozvodů, a veřejného sdělování Vysílání prostřednictvím televizních přijímačů, velkoplošných obrazovek, projektorů apod. nacházejících se mimo jeho domácnost nebo viditelných z míst nacházejících se mimo jeho domácnost. Zákazník je povinen zdržet se jakéhokoli využití Služby ke komerčním účelům.

5.2.2. Při užívání Služby formou přístupu k Vysílání prostřednictvím vlastního zařízení je Uživatel oprávněn pořizovat pro vlastní potřebu záznamy částí Vysílání, a ukládat takto pořízené rozmnoženiny do vlastního zařízení (funkce Nahrávání TV). Takto pořízené rozmnoženiny je Uživatel oprávněn využít výhradně pro vlastní potřebu a není oprávněn je jakýmkoli způsobem poskytnout třetím osobám, ať už formou pořízení individuálních kopií, anebo formou veřejné produkce jakýmkoli způsobem dle čl. 5.1.1.

5.2.3. Uživatel bere na vědomí, že Součástí programové nabídky Vysílání jsou programy určené výhradně osobám starším 18 let, které jsou způsobilé ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Tyto programy jsou v programové nabídce jasně vyznačeny. Služba obsahuje funkci „Rodičovský zámek“, určenou k zamezení přístupu těchto osob k těmto programům. Uživatel je povinen zajistit, aby tato funkce byla aktivní a aby se dotčené ohrožené osoby nedostaly k údajům, umožňujícím rodičovský zámek překonat (heslo). Za dodržování těchto povinností vůči ohroženým osobám odpovídá výhradně Uživatel.

5.3. Dostupnost a kvalita Služby

5.3.1. Uživatel bere na vědomí, že plynulost užívání Služby závisí na kvalitě internetového připojení, splňující minimální systémové požadavky uvedené na Webu. Za náležité zjištění parametrů svého internetového připojení před odesláním Objednávky nebo před uzavřením Smlouvy odpovídá výhradně Uživatel. V případě, že Poskytovatel poskytuje prostřednictvím Webu nástroj ke zjištění souladu parametrů internetového připojení Uživatele s minimálními systémovými požadavky, jsou výsledky tohoto nástroje pouze indikativní a pro Poskytovatele nezávazné.

5.3.2. Pomalé, nebo nestabilní připojení k internetu může vést k nestabilnímu příjmu nebo k úplné nemožnosti jejího užívání. Stabilita příjmu může záviset na rozlišení, v němž jsou jednotlivé programy poskytovány (SD a HD). Za tyto důsledky připojení nesplňující minimální systémové požadavky Poskytovatel neodpovídá. Uživatel bere na vědomí, že užívání Služby vyžaduje určitý objem přenesených dat, na který se mohou vztahovat limity přenesených dat (FUP) stanovené poskytovatelem internetového připojení.

5.3.3. Uživatel bere na vědomí, že užívání Služby prostřednictvím mobilního zařízení a mobilního internetového připojení může mít za důsledek rychlé vyčerpání maximálního měsíčního limitu dat a vznik povinnosti Uživatele hradit vyšší cenu za přenesená data. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v této souvislosti.

5.3.4. Poskytovatel negarantuje nepřetržitou dostupnost Služby. Poskytovatel je oprávněn poskytování Službu přerušit z důvodu údržby a servisu nezbytných zařízení a přenosové sítě, nebo z důvodů veřejného pořádku nebo jiného veřejného zájmu v rámci plnění svých povinností provozovatele převzatého televizního vysílání, stanovených Zákonem. V případě, že je Poskytovateli znám předem termín přerušení Služby, informuje o tomto termínu Uživatele předem prostřednictvím Webu nejpozději 3 dny předem. Poskytovatel se zavazuje, že plánované přerušení Služby bude realizovat v době nejmenšího užívání Služby, a nebudou trvat déle než 12 hodin za kalendářní měsíc.

5.3.5. V případě, že celková doba předem neohlášených výpadků Služby za kalendářní měsíc přesáhne 24 hodin, má Uživatel nárok na slevu z ceny Služby na následující období, ve výši odpovídající procentuálnímu vyjádření doby nedostupnosti v poměru k celkové délce kalendářního měsíce, zaokrouhleno na celé hodiny nahoru. Uživatel je povinen u Poskytovatele uplatnit nárok na tuto slevu nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, jinak tento nárok zaniká. Do doby neohlášených výpadků dle tohoto článku se nezapočítávají předem ohlášené výpadky dle čl. 5.3.4.


5.3.6. Poskytovatel neodpovídá za výpadky Služby, způsobené zásahy vyšší moci (tj. okolnostmi, kterým není schopen předcházet a které není schopen ovlivnit), a to zejména:

 1. a) poruchami internetového připojení nebo koncových zařízení na straně Uživatele;
 2. b) poškozením Lepší.tv boxu, které není technickou závadou, za níž odpovídá Poskytovatel ve smyslu čl. 8.1.1.;
 3. c) přerušením vysílání programu ze strany jeho provozovatele;
 4. d) poruchami nebo údržbou technické nebo energetické infrastruktury třetích osob, využívané Poskytovatelem k poskytování Služby (zejména výpadky na straně poskytovatele serverhostingu, poskytovatelů elektrické energie apod.);
 5. e) atmosférickými vlivy a přírodními katastrofami.

5.4. Odpovědnost Poskytovatele

5.4.1. Poskytovatel odpovídá za:

 1. a) soulad rozsahu a kvality poskytovaných Služeb (zejména jednotlivých programů poskytovaných v rámci Vysílání) se Smlouvou a s Objednávkou Uživatele;
 2. b) poskytnutí funkčního Lepší.tv boxu Uživateli, způsobilého k užívání Služby;
 3. c) identifikaci přístupových údajů Uživatele k Uživatelskému rozhraní s jeho Uživatelským profilem;
 4. d) identifikaci přijatých plateb s konkrétním Uživatelem;
 5. e) ochranu osobních údajů Uživatele v rozsahu dle čl. 9.

5.4.2. Poskytovatel neodpovídá zejména za:

 1. a) nepřetržitou dostupnost Služby ve smyslu čl. 5.3.4.;
 2. b) výpadky Služby v důsledku vyšší moci ve smyslu čl. 5.3.6.;
 3. c) nemožnost uzavření Smlouvy nebo poskytování Služeb v důsledku zadání nesprávných údajů Uživatelem v rámci Objednávky nebo v důsledku neohlášení změny těchto údajů Poskytovateli;
 4. d) splnění minimálních technických požadavků k užívání Služby na straně Uživatele (zejména za funkčnost jeho internetového připojení a televizního přijímače nebo jiného koncového zařízení);
 5. e) obsah jakýchkoli informací a dat přenášených prostřednictvím Služby (zejména obsah převzatého Vysílání);
 6. f) služby a data přenášená v rámci užití Lepší.tv boxu ve smyslu čl. 5.1.3.;
 7. g) jakoukoli hmotnou i nehmotnou újmu, vzniklou Uživateli nebo třetím osobám v důsledku užívání Služby (zejména újmu vzniklou v důsledku sledování obsahu Vysílání);
 8. h) ochranu Lepší.tv boxu před elektronickými hrozbami v podobě virů, spyware a dalších hrozeb.

6. Cena Služby, Lepší.tv boxu a nájemné

6.1. Uživatel je povinen platit Poskytovateli cenu za poskytování Služby. Výše ceny je stanovena Ceníkem platným v době odeslání Objednávky. Změní-li Poskytovatel Ceník v době mezi odesláním Objednávky a uzavřením Smlouvy, řídí se cena Ceníkem účinným v době odeslání Objednávky.

6.2. Uživatel je v rámci Objednávky oprávněn zvolit si frekvenci a způsob úhrady ceny. Nestanoví-li Poskytovatel jinak, není jakákoli následná změna frekvence a způsobu úhrady ceny v průběhu trvání Smlouvy možná.

6.3. V případě Smlouvy na dobu neurčitou uhradí Uživatel Poskytovateli cenu Lepší.tv boxu jednorázově při uzavření Smlouvy. Společně se Lepší.tv boxem zašle Poskytovatel Uživateli daňový doklad na cenu Lepší.tv boxu.

6.4. V případě Smlouvy na dobu určitou uhradí Uživatel Poskytovateli nájemné za poskytnutí Lepší.tv boxu, společně s jednotlivými úhradami ceny Služby, ve frekvenci zvolené Uživatelem. V případě, že v souladu se Smlouvou budou splněny podmínky k přechodu vlastnického práva k Lepší.tv boxu na Uživatele (zejména v případě prodlení Uživatele s úhradou ceny Služby a nájemného), uhradí Uživatel Poskytovateli plnou cenu Lepší.tv boxu dle Ceníku na základě jeho výzvy, doručené poštou, ve lhůtě v této výzvě uvedené.

6.5. Poskytovatel je oprávněn stanovit výhodnější cenové podmínky užívání Služby ve formě zvýhodněných akcí na jednotlivé balíčky nebo pro určitou skupinu Uživatelů. Zachování podmínek akcí Uživateli může být podmíněno uzavřením a trváním Smlouvy na dobu určitou.

6.6. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit Ceník. O změně Ceníku Poskytovatel informuje všechny stávající Uživatele prostřednictvím e-mailu. Uzavřel-li Uživatel Smlouvu na dobu neurčitou, vztahuje se změněný Ceník na jeho Smlouvu od uplynutí doby 3 měsíců od konce kalendářního měsíce, v němž byla změna Ceníku Uživateli Poskytovatelem oznámena. Uzavřením Smlouvy uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas s prováděním změn Ceníku tímto způsobem. Postup v případě, že Uživatel se změnou Ceníku nesouhlasí, se řídí čl. 10.3.5. a 10.3.6. těchto Podmínek ohledně nesouhlasu Uživatele se změnou těchto Podmínek, s přihlédnutím ke lhůtě uvedené v tomto článku. Uzavřel-li Uživatel Smlouvu na dobu určitou, vztahuje se změněný Ceník na jeho Smlouvu v případě jejího prodloužení ve smyslu čl. 4.2.3., od okamžiku účinnosti prodloužení.

7. Přerušení poskytování Služby a ukončení Smlouvy Poskytovatelem

7.1. S výjimkou přerušení dle čl. 5.3. je Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování Služby Uživateli v následujících případech:

7.1.1. Uživatel se ocitl v prodlení s úhradou jakékoli peněžité částky dle Smlouvy Poskytovateli delším než 30 dní;

7.1.2. Poskytovatel má důvodné podezření, že Uživatel porušuje povinnosti dle čl. 5.1.3. nebo 5.2.;

7.1.3. Poskytovatel má důvodné podezření, že Uživatel v rámci Objednávky zadal nepravdivé nebo zavádějící údaje.

7.2. V případě přerušení dle čl. 7.1.1. Poskytovatel obnoví poskytování Služby nejpozději do 10 dní od uhrazení všech dlužných částek Uživatelem. Poskytovatel je oprávněn zpoplatnit obnovení Služby dle Ceníku. V případě přerušení dle čl. 7.1.2. obnoví Poskytovatel poskytování Služby poté, co se podezření z porušování povinností dle čl. 5.1.3. nebo 5.2. Uživatelem ukáže být nedůvodné.

7.3. Poskytovatel je oprávněn bez udání důvodu vypovědět Smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Smlouva v takovém případě skončí posledním dnem kalendářního měsíce, v němž uplyne výpovědní doba. V případě, že má Uživatel Službu předplacenu na dobu delší, než kolik činí výpovědní doba dle tohoto článku, neskončí Smlouva dříve než ukončením doby, na níž má Uživatel Službu předplacenu.

7.4. Poskytovatel je oprávněn vypovědět kteroukoli Smlouvu s jednoměsíční výpovědní lhůtou v případě, kdy se rozhodne z technických nebo obchodních důvodů ukončit poskytování Služby nebo kdy není schopen nadále dodržovat parametry Služby v rozsahu, odpovídajícím nabídce, na základě níž byly Smlouvy s Uživateli uzavřeny (zejména v případě podstatného omezení programové nabídky ze strany provozovatelů televizního vysílání).

7.5. Pokud má Uživatel v případě výpovědi Smluv jakoukoli Službu předplacenu na období po ukončení Smlouvy, Poskytovatel Uživateli takto předplacenou cenu vrátí bezhotovostním převodem na bankovní účet Uživatele nebo poštovní poukázkou.

7.6. Poskytovatel je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

7.6.1. Uživatel je v prodlení s úhradou jakékoli peněžité částky dle Smlouvy Poskytovateli delším než 60 dní;

7.6.2. Uživatel prokazatelně porušuje povinnosti dle čl. 5.1.3. nebo 5.2. těchto Podmínek;

7.6.3. Uživatel zadal při Objednávce nepravdivé nebo zavádějící údaje.

7.7. V případě odstoupení Poskytovatele dle čl. 7.6. je Smlouva ukončena doručením písemného vyhotovení odstoupení Uživateli. Poskytovatel je oprávněn v rámci Smlouvy stanovit smluvní pokuty za porušení povinností zakládajících důvody k odstoupení, přičemž nárok Poskytovatele na úhradu těchto smluvních pokut není odstoupením od Smlouvy dotčen.

8. Vady Služby a reklamace

8.1. Za vadu Služby se považuje stav, kdy je Služba nedostupná nebo obtížně dostupná z důvodů, za které Poskytovatel odpovídá. Zejména se za vadu Služby považuje:

8.1.1. porucha Lepší.tv boxu, která není způsobena Uživatelem (zejména nesprávným zapojením, umístěním, přepětím nebo pádem), ale která je technickou závadou Lepší.tv boxu vycházející z jeho konstrukce, bez ohledu na to, zda ji Lepší.tv box vykazoval už při převzetí Uživatelem, anebo vznikla bez zavinění Uživatele až v průběhu trvání Smlouvy;

8.1.2. nedostupnost Služby z důsledku událostí, za které odpovídá Poskytovatel, zejména výpadek serveru Poskytovatele způsobující nedostupnost Vysílání nebo některého Programu, případně nedostupnost Uživatelského rozhraní.

8.2. Zjistí-li Uživatel vadu Služby, je povinen ji nahlásit Poskytovateli neprodleně po jejím zjištění, nejpozději do 3 pracovních dní, a to e-mailem na kontakty Poskytovatele, uvedené na Webu.

8.3. Poskytovatel je povinen začít s identifikací vady a zjišťováním její příčiny neprodleně, nejpozději následující pracovní den. Za tímto účelem je příslušná osoba Poskytovatele oprávněna kontaktovat Uživatele telefonicky za účelem vysvětlení projevů vady a prvotního určení efektivních kroků k odstranění vady. Uživatel je povinen dále postupovat podle pokynů Poskytovatele. Vady Lepší.tv boxu jsou řešeny v provozovně Poskytovatele, přičemž Uživatel je povinen za tímto účelem odeslat Lepší.tv box na adresu Poskytovatele uvedenou na Webu, společně s popisem vady.

8.4. Shledá-li Poskytovatel vadu jako důvodnou, odstraní ji neprodleně po její identifikaci. Vady Lepší.tv boxu jsou odstraněny formou jeho výměny a zaslání nového Lepší.tv boxu zpět Uživateli na náklady Poskytovatele. V případě jiné vady Poskytovatel informuje Uživatele e-mailem o identifikované příčině vady a o způsobu jejího odstranění.

8.5. V případě, že Poskytovatel neuzná reklamovanou vadu jako důvodnou, informuje o tom Uživatele e-mailem, a sdělí mu možnosti dalšího postupu. Poskytovatel je oprávněn požadovat na Uživateli úhradu nákladů, které byl nucen v souvislosti s nedůvodnou reklamací vynaložit.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Ochrana osobních údajů

9.1.1. Uzavřením Smlouvy uděluje Uživatel – fyzická osoba Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů zadaných v rámci Objednávky, případně zadaných následně při uzavření Smlouvy nebo prostřednictvím Uživatelského rozhraní. Předání osobních údajů není povinné, bez něj však nemůže být uzavřena Smlouva, protože Poskytovatel by nebyl schopen plnit smluvní povinnosti vůči Uživateli. Ve vztahu k osobním údajům Uživatelů je Poskytovatel správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

9.1.2. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů výhradně za účelem poskytování Služby v rozsahu všech jejích funkcionalit, přičemž rozsah zpracování je dán rozsahem osobních údajů zadaných při Objednávce nebo následně v průběhu trvání Smlouvy. Osobní údaje nejsou poskytovány jiným Uživatelům.

9.1.3. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele po dobu trvání Smlouvy, a po jejím ukončení po dobu, po kterou trvají závazky Uživatele vůči Poskytovateli. Po ukončení zpracovávání osobních údajů dle předchozí věty jsou veškeré osobní údaje Uživatele uchovány v zašifrované podobě výhradně za účelem archivace.

9.1.4. Poskytovatel zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení (zejména omezení vstupu do prostor, v němž se nachází nosiče s osobními údaji, nastavení přístupových práv k datovým úložištím, bezpečnostní software včetně antiviru, SSL protokol).

9.1.5. Poskytovatel neshromažďuje a nezpracovává žádné citlivé údaje Uživatelů ve smyslu § 4 písm. b) zák. o ochraně osobních údajů.

9.1.6. Uživatel je oprávněn kdykoli Poskytovatele prostřednictvím Uživatelského rozhraní nebo e-mailu, zadaného při registraci, požádat o informace o účelu zpracovávání jeho osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných příjemcích osobních údajů. Za poskytnutí těchto informací je Poskytovatel oprávněn požadovat náhradu odůvodněně vynaložených výdajů.

9.1.7. V případě důvodného podezření na straně Uživatele z toho, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s těmito Podmínkami nebo se zákonem, zejména jsou-li zpracovávány nepřesně nebo v rozporu se sjednaným účelem a rozsahem, je oprávněn Poskytovatel požádat o vysvětlení, a o odstranění protiprávního stavu ve smyslu § 21 zák. o ochraně osobních údajů, zejména o provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.

9.2. Zasílání obchodních sdělení

9.2.1. Poskytovatel shromažďuje a spravuje e-mailové adresy i telefonní kontakty Uživatelů, získané v souvislosti s uzavřením Smluv. Takto získané e-mailové adresy a telefonní kontakty jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s poskytnutím služby Poskytovatele ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti. Uživatel bere na vědomí, že na tyto kontakty je Poskytovatel oprávněn za podmínek výše uvedeného ustanovení zasílat obchodní sdělení, týkající se Služby, dalších služeb Poskytovatele souvisejících s poskytováním Služby nebo služeb partnerů Poskytovatele, a to prostřednictvím e-mailů, marketingových hovorů a SMS.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniklý ze Smlouvy se řídí právem České republiky, a to i v případě, že sídlo nebo bydliště Uživatele se nachází v jiné zemi. Případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem a Uživatelem, neřešené způsobem dle čl. 10.3., jsou rozhodovány obecnými soudy Poskytovatele (soudy České republiky).

10.2. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek nebo Smlouvy.

10.3. Možnost mimosoudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem – spotřebitelem

10.3.1. V případě vzniku sporu vyplývajícího ze Smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který je vůči Poskytovateli v postavení spotřebitele, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Poskytovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

10.3.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Poskytovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

10.3.3. Jednostranná změna Podmínek Poskytovatelem

10.3.4. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících Službu, nebo z důvodu rozšíření nebo změn Služeb. Nová verze Podmínek se na vztah s dosavadními Uživateli použije pouze za podmínek dle tohoto článku.

10.3.5. Poskytovatel je povinen informovat Uživatele o připravované změně Podmínek nejméně 30 dní před nabytím její účinnosti prostřednictvím e-mailu a prostřednictvím Webu, přičemž v rámci této informace informuje Uživatele o podstatě změny oproti dosavadnímu znění Podmínek, a poskytne jim odkaz na znění nové. Uživatel je oprávněn nové znění Podmínek odmítnout oznámením zaslaným Poskytovateli prostřednictvím e-mailu.

10.3.6. Výslovné odmítnutí změn Podmínek dle čl. 10.3.5. Uživatelem je považováno za ukončení Smlouvy Uživatelem ke dni nabytí účinnosti nového znění Podmínek. Nabytím účinnosti nového znění Podmínek Smlouva zaniká, čímž nejsou dotčeny doposud nesplněné závazky Uživatele vůči Poskytovateli, vzniklé po dobu trvání Smlouvy.

10.3.7. Nové znění Podmínek je účinné vůči všem Uživatelům, kteří je neodmítli dle čl. 10.3.5. ode dne jeho účinnosti, přičemž veškeré užívání Služby Uživateli po nabytí účinnosti nového znění se řídí tímto novým zněním. V případě, že Poskytovatel nedodržel lhůtu k rozeslání oznámení o změně dle čl. 10.3.5. nabývá nové znění Podmínek vůči Uživatelům účinnosti uplynutím lhůty 30 dní od okamžiku, kdy se o novém znění dozvěděli.

10.4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem


Příloha č. 1

Obchodních podmínek poskytování služby „Lepší.TV“

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Datum uzavření smlouvy:
Jméno, příjmení uživatele:
Telefon uživatele:
Adresa uživatele:
Přístupové jméno Lepší.TV:
Peníze chci zaslat na účet číslo / kód banky: /
Důvod odstoupení od smlouvy:

Odstupuji tímto od výše uvedené smlouvy o poskytování služby „Lepší.TV“, a žádám o vrácení uhrazené ceny Služby a ceny poskytnutí Lepší.tv boxu. Beru na vědomí, že cena mi bude vrácena na základě řádného vrácení veškerého poskytnutého zařízení (Lepší.tv boxu a jeho příslušenství) zpět na adresu Poskytovatele, uvedenou na internetových stránkách www.lepsi.tv, a že jsem povinen toto zařízení odeslat Poskytovateli nejpozději do konce 30-ti denní lhůty k odstoupení dle Obchodních podmínek poskytování služby Lepší.tv.

V ................... dne .......................

podpis uživatele: ........................................Příloha č. 2

Ceník služeb lepší tv:Ceník je platný od 21. 2. 2017

Předplatné služby

Služba Lepší.TV 199 Kč/měsíc
Služba Lepší.TV 2 189 Kč/rok

Lepší.TV BOX

Lepší TV box pronájem 99 Kč/měsíc
Lepší TV box pronájem 1 188 Kč/rok
Lepší TV box 1 999 Kč

Příslušenství

Scart redukce 69 Kč
AV kabel 69 Kč

Ostatní

Poštovné a balné (Česká republika)
s Lepší.TV boxem
150 Kč
Poštovné a balné (Česká republika)
bez Lepší.TV boxu
70 Kč
Platba dobírkou 50 Kč