goNET s.r.o.
IČ 26822580
se sídlem Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava
zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25849

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI SLUŽBY LEPŠÍ.TV

Úvod

 1. Tato informace je určena všem osobám, které s goNET s.r.o. (dále jen „správce“) vstupují do smluvního vztahu jakožto registrovaní i neregistrovaní uživatelé služby LEPŠÍ.TV (dále jen „služba správce“ a „uživatelé“) a služeb poskytovaných správcem na webové stránce www.lepší.tv (dále také jen „webová stránka“).
 2. Správce zpracovává o uživatelích osobní údaje, které mu sami poskytnou v rámci uzavření příslušné smlouvy o poskytování služeb, nebo v rámci jejího plnění, a to v rozsahu, který je k plnění smlouvy nezbytný, případně nad tento rámec, pokud uživatel poskytne správci z vlastní vůle i další osobní údaje. Dále správce o uživatelích zpracovává informace získané vstupem uživatele na webovou stránku.
 3. Správce jakožto správce osobních údajů poskytuje uživatelům jakožto subjektům osobních údajů ve smyslu čl. 13 odst. 1 a odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) následující informace o zpracování osobních údajů:
Totožnost a kontaktní údaje správce goNET s.r.o.
IČ 26822580
se sídlem Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25849
Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů Ing. Pavel Górecki
Účel zpracování osobních údajů Účelem zpracování je evidence osobních údajů uživatelů za účelem
 1. uzavření a plnění příslušné smlouvy s uživatelem (smlouvy o poskytování služeb), a za timto účelem vedení uživatele v příslušné evidenci, archivace smluvních dokumentů a účetních dokladů v rozsahu stanoveném právními předpisy („účel č.1“)
 2. analýzy návštěvnosti webové stránky, usnadnění a zefektivnění využívání služby správce a webové stránky uživatelem („účel č.2“)
 3. marketingu a nabízení zboží a služeb správce nebo jeho smluvních partnerů (zasílání obch. sdělení), to vše s cílem zvýšit komfort uživatele při využívání služby správce a webové stránky („účel č.3“)
 4. kontroly zneužívání slevových akcí správce („účel č.4“)
Právní základ zpracování
 • čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení – zpracování na základě souhlasu subjektu údajů (v rozsahu účelu č.2)
 • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (v rozsahu účelu č.1)
 • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (v rozsahu účelu č.1)
 • čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (konkrétně pro splnění povinnosti dle zák. č. zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví) (v rozsahu účelu č.1)
 • čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro účelyoprávněných zájmů správce (v rozsahu účelu č.1, č.3 a č.4).
Subjekty osobních údajů V rámci poskytování služby jsou zpracovávány osobní údaje:
 • uživatele, jako registrované či neregistrované osoby, která užívá službu správce, navštěvuje webovou stránku a uzavírá se správcem smlouvu o poskytování služeb; v rámci elektronické databáze správce jsou zpracovávány osobní údaje:
  • identifikační (jméno, příjmení)
  • adresné (adresa, mobil, e-mail)
  • popisné (identifikátor platebního prostředku)
  • lokační údaje, údaje o sledovaných programech (historie, oblíbené, nedozhlédnuté apod.)
  • IP adresa
Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Oprávněný zájem správce spočívá v:
 • přímém nabízení služeb uživateli, získávání zpětné vazby uživatele a nabízení uživateli služby na míru
 • potřebě uchovat dokumentaci vztahující se k plnění smlouvy oběma jejími stranami i po ukončení smlouvy, pro účely případného uplatnění nároků nebo obrany před uplatněním nároků vyplývajících ze smlouvy, po dobu běhu promlčecí lhůty dle občanskoprávních předpisů
 • potřebě uchovat informaci o identifikátoru platebního prostředku používaného uživatelem k platbám plynoucím ze smlouvy o poskytování služeb, z důvodu kontroly zneužívání
 • slevových akcí správce
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů V rámci všech specifikovaných účelů mohou být osobní údaje uživatelů předány jednotlivým zaměstnancům správce, kteří vykonávají uživatelskou a technickou podporu a činnosti související s plněním smlouvy s uživatelem.
Osobní údaje uživatelů mohou být dále v rámci všech specifikovaných účelů předány externím dodavatelům správce nacházejícím se v postavení zpracovatele osobních údajů (zejména externí poskytovatelé účetních nebo právních služeb). V případě použití platební karty budou osobní údaje sdíleny s vydavatelem platební karty za účelem možné výjimky TRA.
Předání osobních údajů do zemí mimo EU Správce nepředává osobní údaje uživatelů do žádných zemí mimo EU, a to ani v rámci využívání jakýchkoli datových úložišť a cloudových služeb.
Doba uložení osobních údajů
 • Osobní údaje uživatelů zpracovávané v rámci účelu č.1 uchovává správce v celém rozsahu, v jakém mu byly uživatelem předány, po dobu trvání smluvního vztahu s uživatelem. Po ukončení smluvního vztahu uchovává správce údaje v rozsahu a po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví).
 • Osobní údaje uživatelů zpracovávané v rámci účelu č.2 uchovává správce po omezenou dobu, přičemž tato doba je uvedena v příslušné informaci o jednotlivých cookies dostupné na webové stránce, nebo do odvolání souhlasu uživatele se zpracováním osobních údajů.
 • Osobní údaje uživatelů zpracovávané v rámci účelu č.3 uchovává správce do odvolání souhlasu uživatele se zasíláním obchodních sdělení, případně do vznesení námitky uživatele proti zpracování jeho osobních údajů. V rozsahu dokladů o plnění smlouvy po dobu běhu promlčecích lhůt dle příslušných občanskoprávních předpisů.
 • Osobní údaje uživatelů zpracovávané v rámci účelu č.4, tedy informace o identifikátoru platebního prostředku, uchovává správce po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu. Dokumenty, obsahující osobní údaje uživatele, které již správce nepotřebuje k výše uvedeným účelům uchování, po uplynuti doby uchování skartuje a elektronickou dokumentaci vymaže ze všech systémů.
Práva uživatele Uživatel má právo u správce jakožto správce osobních údajů uplatnit následující práva:
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na vysvětlení a opravu osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním;
 • právo na podání stižnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování.
Informace o způsobu uplatnění práv uživatelem Práva dle tohoto dokumentu může uživatel uplatnit následujícími způsoby:
 • osobně v sídle Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava, na základě předložení platného občanského průkazu;
 • písemnou žádosti opatřenou ověřeným podpisem uživatele doručenou na adresu sídla správce;
 • elektronicky prostřednictvím datové schránky uživatele;
 • e-mailem s elektronickým podpisem založeném na platném kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR.
Dobrovolné / povinné poskytnuti osobních údajů Uzavření smluvního vztahu se správcem za účelem poskytování služeb správce, včetně udělení souhlasu se zpracováním pro účel č. 2, je pro uživatele dobrovolné, když mu je nenařizuje žádný právní předpis. Je-li ale tento smluvní vztah se správcem sjednán, je poskytnuti osobních údajů uživatele v rozsahu požadovaném správcem nezbytné k tomu, aby mohla být s uživatelem uzavřena příslušná smlouva, a aby byl správce schopen plnit závazky z daného smluvního vztahu. Bez poskytnuti nezbytných osobních údajů uživatele nemůže správce s uživatelem daný smluvní vztah sjednat. Poskytnuti osobních údajů, které uživatel správci z vlastní vůle poskytne nad rámec nezbytných osobních údajů, je zcela dobrovolné.
Automatizované rozhodování Správce na základě osobních údajů přijatých od uživatele, zejména historie shlédnuti a preferencí uživatele, provádí za účelem nabízení služeb správce na míru konkrétnímu uživateli, personalizaci. V rámci ní dochází k automatizovanému rozhodování, které však pro uživatele nemá právní účinky a významně se jej nedotýká.
  Czech Republic Czech Republic   Slovakia Slovakia   Poland Poland   Croatia Croatia   Ukraine Ukraine